สมัครกิฟฟารีน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ได้รับเครื่องหมายรับรอง สมัครกิฟฟารีน ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ จาก กระทรวงพาณิชย์

เว็บไซต์มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลง

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ทางเว็บไซต์ giffme.com ไม่มีคุ๊กกี้ที่คอยเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไปสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้บริการเว็บไซต์ giffme.com ทั้งหมด ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ giffme.com โดย giffme.com จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างดีที่สุด

1. ความเป็นส่วนตัว

1.1 giffme.com ให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติของสังคมเป็นต้น

1.2 giffme.com มีระบบดูแลปกป้องข้อมูลด้วย Firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการรักษาข้อมูล และความเป็นส่วนตัวให้ได้มาตรฐานสูงสุด

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้บริการที่เว็บไซต์จัดไว้เช่น ซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิกกิฟฟารีน จากนั้นทางเว็บไซต์จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้กับบริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด ดำเนินการต่อไป

2.2 giffme.com ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ ในการติดต่อการสั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิก รวมทั้งการนำเสนอข่าวสาร

3. การเปิดเผยข้อมูล

3.1 giffme.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็นในทางกฎหมายซึ่ง giffme.com อาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

3.2 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจารกรรมโดยวิธีการใด ๆ หรือสูญหายจากเหตุสุดวิสัย giffme.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทุกกรณี

4. การลบข้อมูล

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเว็บมาสเตอร์ให้ลบข้อมูลส่วนตัวได้ โดยติดต่อโดยตรงทางไลน์ @hifi หรือโทร. 093-696-9888 และ 081-862-6168

5. การขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางไลน์ไอดี @hifi หรือโทรศัพท์ 093-696-9888 และ 081-862-6168

ข้อตกลงการใช้บริการ (Term Of Service)

1. ข้อมูลของสินค้าและบริการ

1.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เท่านั้น ได้แก่ ข้อความลายลักษณ์อักษร และรูปภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ผ่านการใช้บริการ ซึ่งเรียกว่า “เนื้อหา”

1.2 ข้อมูลของสินค้าและบริการ อาจมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดได้ giffme.com จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้า หรือบริการ ที่มีข้อผิดพลาดจากการตรวจพบได้ในภายหลัง

1.3 หากผู้ใช้บริการพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม จากการเข้าใช้บริการ giffme.com มีสิทธิในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ

1.4 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าถึง หรือมีส่วนร่วม หรือพยายามเข้าใช้บริการโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้สคลิปต์อัตโนมัติเพื่อแฮกข้อมูล อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย giffme.com อนุญาตให้ใช้ช่องทางตามหน้าเว็บไซต์ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้น

1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทํา หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง รบกวนการให้บริการของเว็บไซต์ รวมทั้งการรบกวนขัดขวางการทำงานของระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับการให้บริการของเว็บไซต์ทั้งหมด

1.6 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล หรือองค์กรใด รวมถึงเว็บไซต์ของเราจากความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น

2. การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ทางเว็บไซต์ giffme.com ต้องการทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์กับส่วนรวม เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางเว็บมาสเตอร์

การแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ giffme.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่าทาง giffme.com ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ @hifi หรือ อีเมล fortuneguru@yahoo.com ผู้ใช้บริการต้องแนบสำเนาการโอนเงิน และเก็บเป็นหลักฐานไว้ สำหรับกรณีต้องติดตามทวงถาม เมื่อชำระเงินแล้วแต่สินค้าหมด giffme.com หรือผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนสินค้า ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมกันและกัน หรือขอเงินคืนได้ตามจำนวนที่โอนมา

4. การจัดส่งสินค้า

giffme.com ใช้บริการของ บจก.ไปรษณีย์ไทย หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดส่งเป็นแบบด่วน

5. การรับประกันสินค้า

กรณีสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกลับมาที่ giffme.com เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า จากนั้นทาง giffme.com จะจัดส่งให้ใหม่ หลังจากผู้ใช้บริการส่งสินค้ากลับมาให้ทาง giffme.com ตรวจสอบแล้วภายในเวลา 7 วัน หากสินค้าหมด giffme.com จะจัดหาสินค้าทดแทนให้ในราคาเท่าเทียมกันตามความยินยอมทั้งสองฝ่าย หรือคืนเงินให้ตามจำนวนที่ได้โอนมาให้ giffme.com

6. การชำระค่าสินค้าและบริการ

การเลือกชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ หรือระบบของธนาคาร หรือผู้ให้บริการชำระโดยตรงกับธนาคาร ทางธนาคารจะตรวจสอบและอนุมัติ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตจะไม่มีการจัดการ หรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ในระบบเว็บไซต์ giffme.com ทั้งสิ้น

giffme.com จะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้าและหรือบริการ สำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคาร และ giffme.com ได้รับการชำระแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

7. การคืนเงิน และการคืนสินค้า

กรณีสินค้ามีความบกพร่องเสียหายจาก giffme.com หรือผู้ให้บริการขนส่ง หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้น ๆ มาเปลี่ยนได้ ผู้ใช้บริการสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวนที่โอนมา หรือให้ giffme.com จัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทนตามความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของ giffme.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่อง หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด ชำรุดจากการใช้งาน

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

giffme.com จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่มีความผิดพลาด หรือละเลยในการให้ข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ไม่ได้ของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการถูกทำลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ หรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา คำทำนาย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์ giffme.com เป็นสิทธิของ giffme.com ที่ได้รับการคุ้มครอง โดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของเว็บไซต์ giffme.com เท่านั้น

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต giffme.com จะดำเนินการตามกฎหมาย

giffme.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาใด ๆ โปรดสอบถามและแจ้งปัญหากับผม วรุตม์ ไวทยกุล ตามด้านล่างนี้